Topos-01_Adrian-Navarro_2018
Topos #1, 2018. Oil on canvas. 50x40 cm
Topos-01_Adrian-Navarro_2018
Topos-02_Adrian-Navarro_2018
Topos #2, 2018. Oil on canvas. 50x40 cm
Topos-02_Adrian-Navarro_2018
Topos-03_Adrian-Navarro_2018
Topos #3, 2018. Oil on canvas. 40x40 cm
Topos-03_Adrian-Navarro_2018
Topos-04_Adrian-Navarro_2018
Topos #4, 2018. Oil on canvas. 40x40 cm
Topos-04_Adrian-Navarro_2018
Topos-05_Adrian-Navarro_2018
Topos #5, 2018. Oil on canvas. 50x70 cm
Topos-05_Adrian-Navarro_2018
Topos-06_Adrian-Navarro_2018
Topos #6, 2018. Oil on canvas. 50x70 cm
Topos-06_Adrian-Navarro_2018